Om oss

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.

Visjon 
Fersk torsk – hele året

Hovedmål 
Cod Cluster skal bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.

HISTORIE OG BAKGRUNN

Torskenæringa har dype historiske røtter

Handel med tørrfisk kan dokumenteres tilbake til vikingtiden, og siden da har tørrfiskhandelen preget norsk eksport- og handelshistorie. Torsken har skapt bosetning langs kysten i nord, og dannet grunnlag for etableringen av handelssentra og byer. Torsken har i flere årtusener vært en ettertraktet vare, og det settes stadig nye eksportrekorder. I 2014 var eksportinntektene på 7,2 milliarder kroner, ei økning på 25 prosent fra året før. Ferskfiskmarkedet har bidratt betydelig til denne økninga. Lofoten og Vesterålen er bl.a. kjent for nasjonale merkevarer som Vesterålens fiskeboller, tørrfisk fra Lofoten, lutefisk fra Værøy, Skrei og Lofotprodukter.   

Den norske filetindustrien var svært viktig for oppbygginga av Norge etter 2. verdenskrig, med ettertraktede kvinnearbeidsplasser i flere lokale hjørnesteinsbedrifter, og med grunnlag for skatteinntekter for kommune og stat. De siste årene har manglende tilgang på råstoff og høye produksjonskostnader ført til at filetproduksjonen har avtatt betraktelig. Næringa har tydd til permitteringer og økt råvareeksport. Et sterkt sesongbetont råstoffpreg fører også til økende bruk av sesongarbeidskraft og  til lavere utnyttelse av ledige reserver i det norske arbeidsmarkedet. Til tross for store kvanta og økte eksportinntekter, har klyngebedriftene opplevd ei negativ utvikling mht til  omsetning og resultat de siste årene. Bedriftene er preget av behov for omstilling for å ta ut  lønnsomhetspotensialet og oppnå økt regional verdiskaping og sysselsetting.   

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!