Råstoff og kvalitet

I AT har vi to råstoffbaser som er tett knyttet sammen. Den ene råstoffbasen er fersk villfanget torskefisk, ogden andre er restråstoff etter produksjon og bearbeiding av denne fisken. Restråstoffet fra hvitfiskproduksjoner igjen hovedråstoff for en rekke eksisterende og nye produkter. Begge råstoffbasene representerer storemuligheter for økt verdiskaping, så fremt kvaliteten er optimal. I Arena Torsk er arbeidet på råstoff og kvalitet organisert gjennom to tett knyttede arbeidsgrupper som fokuserer på optimal kvalitet innenfor hver sin råstoffbase.

Optimalisering av råstoffkvalitet krever FoU-arbeid. Gjennom deltakelse i ulike prosjekter bidrar klyngemedlemmene til oppbygging av en FoU-basert kunnskapsbase, som er med på å danne grunnlag for en ny nasjonal standard og sertifiseringsordning for levendefanget og levendelagret torsk. Gjennom samarbeidsprosjekter i klyngen får man spredt kunnskapen, samt løftet kvaliteten og profesjonaliteten i hele næringen. Målet er at vi, gjennom etablering av sertifiseringsordning, får på plass et grunnlag for etablering av felles merkevareordning. En felles merkevareordning vil gjøre det mulig å differensiere de ulike produktene - og dermed ta ut en høyere pris i markedet.

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!