Generell klyngeutvikling

Klyngen har siden oppstart i 2015 bidratt til etablering av et unikt innovasjonssystem innenfor hvitfisk- og levendenæringen. Dette er i stor grad bygd på en utvikling av tillit, relasjoner, åpenhet og vilje til samarbeid. Det har vært en meget positiv utviklingsprosess hvor næringsaktørene er blitt bevisste på felles barrierer og samarbeidsmuligheter. Disse prosessene er i kontinuerlig utvikling gjennom ulike møteplasser og arbeidsgrupper.

Den gjensidige tilliten mellom bedriftene er blitt sterkere, og bedriftene er i økende grad blitt tydelige på hva samarbeidet skal handle om og på behovet for konkrete samarbeidstiltak. Kjernebedriftene har spilt en ledende rolle i dette utviklingsarbeidet. 

Omstilling og innovasjon er  krevende for bedriftene, som gjennomgående er små og har begrensede ressurser. Tilgangen på formalkompetanse har tradisjonelt vært liten, og få bedrifter har omfattende erfaring med bestilling og anvendelse av FoU. Forent, gjennom ei sterk klynge der hele verdikjeden er med, er vi på god vei til å snu dette bildet. Arenaprogrammet er avgjørende for at bedriftene skal få maksimalt ut av samhandlingen og lykkes med å utløse utviklingspotensialet i klyngen. Bedriftssamarbeidet gjennom klyngeprogrammet gir rom for samarbeid og spesialisering, kunnskaps- og erfaringsutveksling og kompetanse- og prosjektutvikling.

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!