2021-08-30

Prosjekt SmitteRISK innvilget støtte fra RFF Nordland

Bakterien Francisella noatunensis (franciselliose) og det marine fiskeviruset nodavirus (viral nervevevsnekrose - VNN) var alvorlige utfordringer i oppdrett av torsk på 2000- og tidlig 2010-tallet. Dette prosjektet har som målsetning å gi kunnskap for å unngå at disse to sykdomsorganismene igjen etablerer seg som en utfordring i torskeoppdrett. Smitte mellom vill- og oppdrettsfisk peker seg ut som en tydelig risiko. 

I prosjektet vil forekomst og utbredelse av disse patogen undersøkes i ville bestander av torskefisk for å avdekke mulig risiko. For å redusere risiko for smitteoverføring av Francisella og nodavirus til oppdrettstorsk, skal en etablere epidemiologiske verktøy for å kartlegge og spore mulige smitteveier, samt utarbeid en "Beste praksis"-veileder. Resultatene fra prosjektet vil gi næringsaktører viktig kunnskap som reduserer risiko for at alvorlige sykdomsutfordringer skal etablere seg som en utfordring når det nå skaleres opp for en bærekraftig produksjon av oppdrettstorsk. 

Prosjektet er finansiert av RFF Nordland som har innvilget kr.2.295.000,- i FoU-støtte. Cod Seafresh står som prosjekteier, med BioVivotech og Nord Universitet som FoU-partnere. Flere bedrifter fra Cod Cluster og Det nasjonale nettverket for torskeoppdrett støtter opp med finansiering og egeninnsats. Egga Utvikling vil stå for prosjektledelse og prosjektet ble startet tidligere i august.  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!