2020-12-18

Norges Råfisklag oppsummerer sesongen

Covid-19 har redusert leveransen for levendelagret torsk. Samtidig vokser direktelevering av hyse. Audun Reiertsen fra Norges Råfisklag oppsummerer sesongen for levende torsk og hyse.

Levendelagring av torsk 
Under årets sesong har totalt 17 båter levert 4.040 tonn torsk til levendelagring. Fangstene er levert til 13 anlegg langs kysten av Lofoten, Troms og Finnmark. I år er det landet mest i Båtsfjord som har tatt imot 49 % av kvantumet, deretter følger Lofoten som har tatt imot 24 % av kvantumet, størst andel innad i Lofoten er levert til Værøy med 12 %. Finnmark øker sin andel betydelig fra tidligere år, men kvantumet er tilnærmet uendret, andelen øker som følge av at det i år er reduserte kvantum til resterende anlegg. Av det landede kvantumet er 3.710 tonn registrert omsatt, totalt er det 13 registrerte kjøpere av fangstene. Til sammenligning ble det i 2019 landet totalt 7.450 tonn av totalt 25 båter til 17 anlegg, av dette ble 6.770 tonn omsatt til 21 kjøpere. Listen under viser hvordan landingene fordeler seg mellom anleggene i 2020 og 2019. Antallet mottaksanlegg går ned som følge av at hverken Torsvåg, Nordvågen, Gryllefjord, Breivikbotn eller Skulgambukt (forskning) har tatt imot fangster i år. Samtidig kommer Melbu inn som nytt anlegg som fører til at tallet blir 13 for 2020 og ikke 12. Når det gjelder antall båter ser vi altså en nedgang fra 2019 til 2020, men det kommer både nye til og noen faller fra i år, se listen under. Prisene for omsatt torsk fra kvotetype levendebonus ligger på 37,46 kr/kg i snitt for hele året, mot 33,78 for vanlig kvotetype. Merprisen er i snitt på 3,68 kr der merprisen på det minste var nede i 2,18 kr/kg i mars, men deretter økte utover våren (se første tabell) og har vært oppe i så mye som 8,76 kr/kg på det meste i august.  

Årsaken til årets nedgang i kvantum er nok sammensatt. Covid-19 preget som kjent ferskmarkedet for torsk i denne perioden. I likhet med resten av torskefisket er mars og april toppmånedene for fangst til levendelagring. Tallene viser også at det er her fallet kommer i år, i mars faller kvantumet fra 2019 til 2020 med 56 % og 52 % i april, mens nivået i mai 2020 er tilnærmet likt som 2019. En lavere kvotebonus har nok påvirket hvor mange som deltar og dermed kvantumet som landes. Samtidig har vær spilt en rolle, mye dårlig vær i vinter gjorde det nok vanskelig å få til skånsom fangst av levende torsk. I mars holder førstehåndsprisen seg relativt stabilt på 34,50 til 35,00 kr/kg. Men ser vi til april faller prisen alle ukene fra 34,45 i uke 14 til 30,76 i uke 18. Til sammenligning økte førstehåndsprisen i 2019 frem til midten av april for så å falle, men prisfallet var ikke like stort som i 2020. Prisene viser som kjent god merpris for levendelagret torsk, men markedet var usikkert i den perioden det meste av levendelagret torsk fanges og fremtidsutsiktene for prisene var usikre. Følgelig kan flere ha valgt å «sikre» seg på prisene som gjaldt der og da.

Fartøy med leveranser i 2020  

Nye båter i år:

 • Gunnar Jarl  

 • Rowenta  

 

Båter som fortsatt er med fra 2019 til 2020:

 • Båragutt  

 • Ballstadøy  

 • Knut Olav  

 • Kildin  

 • Sjohav  

 • Sander Andre  

 • Polarstjerna  

 • Andopsværing  

 • Nordhavet  

 • Olagutt  

 • Skarberg  

 • Ballstadværing  

 • Ingvardson  

 • Ida Amalie  

 • Gunnar K  

Båter som leverte i 2019, men ikke i 2020:

 • Asbjørn Selsbane  

 • Genesis  

 • Kvitholmen  

 • Voldnes  

 • Hege Theresa  

 • Bernt Oskar  

 • Stormfuglen  

 • Vikanøy

Direktelevering av levende Hyse 
Kvantumet direktelevert hyse økte fra 1.060 tonn i 2019 til 1.635 tonn i 2020. Analysen som jeg har utført her begrenser seg til den perioden (uke 13 – 35) av året når det har foregått levendefangst av hyse i 2019 og 2020. Sammenligningen mot tradisjonell levert hyse er følgelig begrenset til samme periode. I grafen nedenfor fremgår det at kvantumet i år fordelte seg over flere uker og ble tilført i et ujevnt mønster sammenlignet med 2019. Noe som kan skyldes at markedet som følge av Covid-19 var mer kvantumssensitivt enn normalt. Av oversiktene nedenfor ser en at prisen (rundpris for alle tilstander og str) for levende hyse er lavere i år sammenlignet med 2019 (grafen). Imidlertid var også dette tilfellet for hyse levert som sløyd med hode (SLMH) og rund der det meste av omsetningen foregår. Om en ser nærmere på prisingen (tabell nedenfor) ser en at den største levende hysa i snitt betales med 11,17 kr/kg i hele perioden, mot 9,83 kr/kg for rund og 8,37 for SLMH. Prisen for den største levende hysa var høyere relativt til prisene for SLMH og rund også i 2019, men det er større avstand fra rund og SLMH mot levende i 2020 (første tabell nedenfor). Det er også viktig å ta med i betraktningen at det meste av omsatt levende hyse, nærmere bestemt 1.109 tonn av 1.635 er av den minste vektklassen. Her er prisbildet annerledes, levende hyse betales med merpris, men bare så vidt, marginene mot rund og SLMH er lavere (se tabell nr 2 nedenfor). Prisbildet for den minste hysa gjenspeiler nok at vi har hatt stort innslag av småhyse i årets fiske og at produksjon av småhyse er krevende å oppnå lønnsomhet for. Ser en til prisbildet for den minste hysa i 2019 er avstanden levende mot SLMH og rund større enn i 2020.

Landet kvantum av hyse i rundvekt tonn og rundpris for begge vektklasser.
 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!