2019-05-01

Kurs i torskehelse og velferd på Myre 13.mai

For å drive levendefangst eller lagring av levende fisk stiller myndighetene krav til kompetanse hos operatørene. Åkerblå og Egga Utvikling arrangerer derfor et kurs som tilfredsstiller kravene i forskriftene. Kurset omfatter etikk og velferd, relevant regelverk, fiskens biologi og adferd samt produksjonsrelaterte utfordringer. 

Nærings- og fiskeridepartementet har laget forskrifter for hvordan man skal ta hensyn til fiskens velferd, for eksempel at fisken skal ikke utsettes for større påkjenninger enn at største delen av fangsten er restituert og svømmer pelagisk etter tre døgn. Før fisket tar til, skal alle om bord ha fått nødvendig opplæring om den aktuelle fangstmetoden og vite hvordan man driver fisket forsvarlig ut i fra hensynet til fiskevelferd (Forskrift om fisket i sjøen, §86).

Når det gjelder levendelagring av fisk er det også fastsatt forskrifter som aktørene må kjenne til. Her står det blant annet, «enhver som deltar i aktiviteter som omfattes av denne forskriften, skal ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner for slik aktivitet. … Nødvendig kompetanse … skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen, som skal være godkjent av Mattilsynet, skal gjentas hvert femte år.» (Fangstbasert akvakultur, paragraf 13)

Selskapet Åkerblå AS på Sortland arrangerer i samarbeid med Egga Utvikling kurs på Myre som tilfredsstiller kravene i disse forskriftene. Kurset omfatter etikk og velferd, relevant regelverk, fiskens biologi og adferd samt produksjonsrelaterte utfordringer.

Pris: Kr 2.400 per person. Påmelding til fiskehelsebiolog Mikael Fjeld Wold på mikael.wold@akerbla.no innen 7. mai.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!